Privacy Statement
 

Golf Club Senioren Spiegelven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Golf Club Senioren Spiegelven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de betreffende doeleinden.

 • Middels dit Privacy Statement eenmalig uw uitdrukkelijke toestemming vragen tot verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.


Als Golf Club Senioren Spiegelven zijn wij (mede) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Verenigingsleden

Uw persoonsgegevens worden door Golf Club Senioren Spiegelven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren en bijhouden van de vereiste ledenadministratie.

 • De uitnodiging voor Ledenvergaderingen.

 • Contributieheffing.

 • Informatieverstrekking over en uitnodigingen voor wedstrijden en/of andere clubactiviteiten.

 • Informatieverstrekking via de Nieuwsbrief van de Website.

     Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap. Voor de verwerking van deze gegevens             maakt Golf Club Senioren Spiegelven uitsluitend gebruik van de door de federatie secretaris gevoerde           leden administratie.

    Voor de bovenstaande doelstellingen kan Golf Club Senioren Spiegelven de volgende persoonsgegevens        van u vragen:

 • Voornaam en voorletters, tussenvoegsel en achternaam

 • Adres

 • Woonplaats

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer(s)

 • e-mailadres

 • EGA-handicap
   

Uw persoonsgegevens worden door Golf Club Senioren Spiegelven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap van Golf Club Senioren Spiegelven.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Golf Club Senioren Spiegelven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan de functie als besloten in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging.

     Grondslag voor deze persoonsgegevens is de benoeming in de Algemene Ledenvergadering.

     Voor de bovenstaande doelstellingen kan Golf Club Senioren Spiegelven de volgende persoonsgegevens         van u vragen:

 • Voornaam of voorletters, tussenvoegsel en achternaam

 • Adres

 • Woonplaats

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • e-mailadres

 • Kopie ID

     Uw persoonsgegevens worden door Golf Club Senioren Spiegelven opgeslagen ten behoeve van                   bovengenoemde verwerkingen .


Verwerking van persoonsgegevens van Commissieleden
Persoonsgegevens van commissieleden worden door de Golf Club Senioren Spiegelven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan de werkzaamheden als commissielid van de Vereniging

 • Vermelding in de module “Bestuur en Commissies” van de website.

 • Uitnodigingen voor commissievergaderingen.

     Grondslag voor deze persoonsgegevens is de benoeming als commissielid door het bestuur van de               Vereniging.

     Voor de bovenstaande doelstellingen maakt de Golf Club Senioren Spiegelven gebruik van de                       persoonsgegevens zoals die bij haar bekend zijn uit de ledenadministratie.

     Uw persoonsgegevens worden door Golf Club Senioren Spiegelven opgenomen in de module “bestuur en       commissies” van de website.

 • Gedurende de tijd dat u commissielid bent.

 • Daarna alleen in het archief oud commissieleden tot na afloop van het kalenderjaar waarin uw functie is beëindigd.

 

Protocol gebruik beeldmateriaal

Beeldmateriaal wordt door Golf Club Senioren Spiegelven verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Op de website van de vereniging.

 • Rondom wedstrijden.

     Hieronder kunt u de regels lezen, waaraan Golf Club Senioren Spiegelven zich houdt als het gaat om             beeldmateriaal van onze leden en andere betrokkenen.
 

Maken van foto’s

We behouden ons het recht voor om foto’s te maken tijdens activiteiten die door Golf Club Senioren Spiegelven worden georganiseerd tenzij u uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven hier bezwaar tegen te hebben.

Mogelijke omstandigheden waarbij foto’s gemaakt kunnen worden zijn:

 • Door de vereniging georganiseerde evenementen.

 • Wedstrijden.

 • Overige verenigingsactiviteiten.

 

Geheimhouding binnen lidmaatschap

Als lid van Golf Club Senioren Spiegelven beschikt u ook over de (persoons)gegevens van andere leden van de club via de ledenlijst. U mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het verenigingsleven. Het is verboden om tijdens of na beëindiging van uw lidmaatschap deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden met strafrechtelijke vervolging als sanctie.
 

Bewaartermijn

Golf Club Senioren Spiegelven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld door de volgende genomen maatregelen:

 • Alle personen die namens Golf Club Senioren Spiegelven van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
   

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft altijd inzage in uw persoonsgegevens via uw persoonlijke inlogcode. U kunt zelf zorgdragen voor de juistheid van uw gegevens.
 

Toestemming

Wij gaan ervan uit dat u instemt met ons Privacy Statement. Mocht dit niet het geval zijn, verzoeken wij u dit expliciet kenbaar te maken bij het bestuur via onderstaande contactgegevens.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen en contact

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via mail secretariaat Golf Club Senioren Spiegelven