Huishoudelijk Reglement

 1. Oprichting

  Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 februari 2003.

  Met aanpassingen op de ALV van :                                                                                                           - 18 februari 2009                                                                                                                                        - 29 februari 2012                                                                                                                                        - 27 februari 2013
   

 2. Samenstelling bestuur

  Het bestuur telt maximaal 6 leden:     
  1. Voorzitter  

  2. Vice-voorzitter                                                                                                             3.Captain                            
  4. Vice-captain                                                                                                                                           5. Penningmeester                                                                                                                                    6. Secretaris
  Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
  De bestuursleden worden verkozen door de ALV.
  De mandaten binnen het bestuur zullen door het bestuur zelf ingedeeld worden.
  De leden van het bestuur worden elke 3 jaar opnieuw gekozen en zijn herkiesbaar, zij zorgen          er ook voor dat een continuiteit verzekerd wordt door tenminste 2 leden van het vorige         bestuur.Bestuursleden die omwille van welke reden ook wegvallen vòòr het einde van de termijn kunnen door andere leden “ad interim” vervangen worden. Over hun echt lidmaatschap wordt gestemd op de volgende ALV.
   

 3. De Captain

  Het bestuur kiest uit haar midden een captain en vice-captain.

   

 4. Verkiesbaarheid

  Om als lid van het bestuur verkozen te kunnen worden moet men effectief lid zijn van de         Club Senioren Spiegelven Golf.
  De uittredende leden zijn in al hun functies herkiesbaar.
  Kandidaturen voor lidmaatschap van het bestuur dienen ten laatste 2 weken vóór de volgende ALV schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris.

   

 5. Vergaderingen

  De voorzitter roept zo vaak als nodig het bestuur samen en minstens 1 maal per jaar houdt men een ALV. 
  De Agenda van de ALV wordt schriftelijk aan de leden bezorgd.
  De leden kunnen extra agendapunten melden bij de secretaris.
  Op eigen initiatief kan minimaal één derde van het aantal leden van de seniorenclub een ALV aanvragen.

   

 6. Besluiten

  Besluiten binnen het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
  Bij gelijkheid van stemmen telt alleen op de bestuursvergaderingen de stem van de voorzitter dubbel.

   

 7. Taken van het bestuur

  1. Opstellen jaarlijkse wedstrijdkalender, in samenwerking met het hoofdbestuur;
  2. De organisatie van de woensdagwedstrijden met bijhorende prijsuitreiking;
  3. Het behandelen van klachten van sportieve aard, met de mogelijkheid om eventuele sancties   toe te passen. Dit conform het tuchtreglement van Spiegelven.
  4. Het arbitragerecht vóór, gedurende en na de wedstrijden.
  5. Organisatie van deelname aan inter-club wedstrijden. Deze taak kan ook gedelegeerd worden naar anderen, niet bestuursleden.
  6. Organisatie van activiteiten, zoals uitstappen en gezelligheidsevenementen.

   

 8. Wedstrijdcommissie

  De wedstrijdcommissie wordt gevormd door de captain en/of de vice-captain, alsmede minimaal één ander lid van het bestuur.
  Zij doen uitspraken over toepassing van de regels en nemen beslissingen in geval van onregelmatigheden.

   

 9. Tuchtcommissie

  De tuchtcommissie bestaat uit het volledige seniorenbestuur. Zij wordt samengeroepen in geval van klachten tegen individuele leden. Zij stellen dan een onderzoek in conform het tuchtreglement van de Sportcommissie van Golfclub Spiegelven en zij zullen zo nodig de passende sancties treffen.

   

 10. Kascommisie

  Ieder lid van de kascommissie wordt benoemd voor een periode van twee jaar, met een wisseling van één persoon per  jaar.


  Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van woensdag 27 februari 2013.